• About SIAA

  About SIAA

 • Which are the main duties of SIAA?

  Which are the main duties of SIAA?

 • Aviation safety recommendations

  Aviation safety recommendations

Notification on the renaming of the Civil Aviation Safety Investigation and Analysis Center

Considering the Government Ordinance no. 17 of 29 August 2018, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 755 of 31 August 2018, we notify you that the Civil Aviation Safety Investigation and Analysis Authority (CIAS) has been renamed as the CIVIL AVIATION SAFETY INVESTIGATION AND ANALYSIS AUTHORITY (SIAA).

Principles of professional behavior

În exercitarea atribuțiilor ce le revin, salariații Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile trebuie să respecte supremația legii și prioritatea interesului public, având îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal.

Principiile care trebuie să călăuzească conduita profesională a salariaților AIAS sunt:

Profesionalismul

 • Salariații AIAS au obligația să își îndeplinească atribuțiile cu responsabilitate competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;

Legalitatea

 • Salariații AIAS sunt obligați să își desfășoare activitatea în strictă conformitate cu Constituția României, legislația în vigoare și tratatele internaționale la care România este parte, fără a încălca normele legale, disciplina muncii și obligațiile de muncă;

Imparțialitatea și nediscriminarea

 • Salariații AIAS sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră și echitabilă față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură în exercitarea atribuțiilor lor;

Independența

 • Salariații AIAS își vor exercita atribuțiile cu imparțialitate, vor manifesta independență față de orice influențe sau alte grupuri de interese, nu se vor implica în relații care ar putea afecta independența decizională și de acțiune și vor aduce la cunoștința conducerii orice fapt care i-ar putea afecta activitatea;

Obiectivitatea

 • Concluziile și opiniile în activitatea desfășurată trebuie să se bazeze exclusiv pe documentele analizate, în temeiul principiilor și reglementărilor în vigoare;

Confidențialitatea

 • În activitatea pe care o desfășoară, salariații AIAS trebuie să nu dezvăluie datele, informațiile și documentele despre care iau cunoștință în exercitarea atribuțiilor și obligațiilor de muncă, cu excepția celor de interes public definite ca atare de legislația în vigoare;

Integritatea morală

 • Salariaților AIAS le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;

Libertatea gândirii și a exprimării

 • Salariații AIAS pot să își exprime și să își fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

Onestitatea și corectitudinea

 • În exercitarea funcției și în îndeplinirea obligațiilor de muncă, salariații AIAS trebuie să fie de bună credință și să acționeze pentru îndeplinirea conformă a obligațiilor de muncă.

Click aici pentru Codul de conduită a personalului AIAS.

Studies and analysis

The Civil Aviation Safety Investigation and Analysis Authority elaborates specialized studies, specific analysis and newsletters on civil aviation safety.

For more information, click here.

Investigation reports

SIAA runs investigations of civil aviation occurrences, with the purpose to determining the facts, causes and circumstanes that led to their production.

For more information, click here.

Safety recommendations

The Civil Aviation Safety Investigation and Analysis Authority issues flight safety recommendation, based on studies or analysis of a series of investigations.

For more information, click here.