• Despre AIAS

  Despre AIAS

 • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

 • Recomandări de siguranță

  Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

Posturi scoase la concurs

ANUNȚ

CENTRUL DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE, cod fiscal 27690298 cu sediul operațional în București Șos București-Ploiești nr. 40 sector 1, în baza HG 286/2011 şi a OUG nr. 90/2017 art.14 alin. (2), organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de ECONOMIST în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, în data de 11 septembrie 2018, ora 10.00 - proba scrisă, respectiv în data 17 septembrie 2018 - interviu începând cu ora 10.00. 

Dosarele se depun la sediul operațional al CIAS, până la data de  24 august 2018, ora 12.00. Relaţii suplimentare se obţin la telefon 021-2220535 – persoana de contact Daniela TUDOSE.

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • studii superioare economice finalizate cu examen de licență;
 • experiență în activitatea economico-financiară bugetară de minim 5 ani. 

I. BIBLIOGRAFIE

 • OMFP 1792/2002 – Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Codul muncii, Legea nr. 53/2003, republicată;
 • Legea nr. 500/2002 privind Finanțele Publice;
 • Legea contabilității nr. 82/1991;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 26/2009, privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, cu modificări;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1013/2010, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • Legea nr. 55/2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv;
 • Ordin MFP nr. 2332/2017 din 30 august 2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului;
 • Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

II. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:

 • Probă scrisă - cunoștințe de specialitate și legislație în domeniu: 100 puncte;
 • Interviu: 100 puncte.

Punctajul minim de admitere: 50 puncte.

III. ATRIBUȚIILE POSTULUI:

 • Monitorizează veniturile/cheltuielile aferente bugetului instituției, întocmește raportările financiar contabile;
 • Întocmește situațiile financiare și contabile la nivelul instituției;
 • Întocmește situații (raportări) financiar-contabile lunare, trimestriale și anuale;
 • Întocmește bugetul de venituri și cheltuieli din cadrul CIAS;
 • Întocmește Liste de investiții;
 • Introduce Bugetul de venituri și cheltuieli al CIAS în Forexbug;
 • Supraveghează organizarea și ținerea evidenței, actualizarea și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

 • 10.08-24.08.2018 - depunere dosare înscriere concurs (ora 12.00);
 • 27.08.2018 - selecţie dosare;
 • 28.08.2018 - afișare rezultat selecție dosare (ora 12.00);
 • 29.08.2018 - depunere contestaţii selecţie dosare (ora 12.00);
 • 30.08.2018 - soluţionare contestaţii selecţie dosare şi afişare (ora 12.00);
 • 11.09.2018 - probă scrisă – ora 10.00;
 • 12.09.2018 - afişare rezultate proba scrisă (ora 12.00);
 • 13.09.2018 - depunere contestații probă scrisă (ora 12.00);
 • 14.09.2018 - soluţionare contestaţii probă scrisă şi afişare (ora 12.00);
 • 17.09.2018 - interviu începând cu ora 10.00;
 • 18.09.2018 - afişare rezultate interviu (ora 12.00);
 • 19.09.2018 - depunere contestaţii interviu (ora 12.00);
 • 20.09.2018 - soluţionare contestaţii interviu şi afişare;
 • 21.09.2018 - afișare rezultate finale.

Informaţii privind înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor

 • Candidaţii trebuie să îndeplinescă condiţiile minime de vechime în specialitate necesare exercitării funcţiei;
 • În termen de 10 zile de la publicarea anunţului, respectiv până în data de 24.08.2018, ora 12.00, candidaţii depun dosarul de concurs care va conţine obligatoriu:
 1. Formularul de înscriere -se pune la dispoziţie de către Compartimentul Resurse Umane al CIAS;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia diplomei de studii;
 4. Copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, vechimea în specialitate necesare ocupării funcţiei;
 5. Curriculum Vitae;
 6. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie sau de către unităţi sanitare abilitate şi care să conţină în clar, data, numele emitentului şi calitatea acestuia – în format standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 • Actele prevăzute lit. b.-d. vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea;
 • În cazul documentului prevăzut la lit. g. candidatul care a depus declarație pe propria răspundere are obligația se depună originalul cazierului judiciar până la data desfășurării primei probe din concurs.

REZULTAT SELECȚIE DOSARE - publicat la data de 27.08.2018

REZULTAT PROBA SCRISĂ - publicat la data de 12.09.2018

REZULTAT INTERVIU - publicat la data de 17.09.2018

REZULTAT FINAL - publicat la data de 17.09.2018

***

ANUNȚ

CENTRUL DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE, cod fiscal 27690298 cu sediul operațional în București Șos București-Ploiești nr. 40 sector 1, în baza Memorandumului aprobat în ședința Guvernului din data de 16.05.2018, organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de INSPECTOR AERONAUTIC în cadrul Serviciului Investigații, în data de 14 august 2018, ora 10.00 (probă scrisă), respectiv în data 21 august 2018, începând cu ora 10.00 (interviu).

Dosarele se depun la sediul operațional al CIAS, până la data 27.07.2018, ora 12.00. Relaţii suplimentare se obţin la telefon 021-2220535 int.127 – persoana de contact Daniela TUDOSE.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile specifice pentru posturile scoase la concurs astfel:

INSPECTOR AERONAUTIC - pilot = 1 post

 • să deţină diplomă de absolvire specialitatea personal navigant - pilot;
 • să deţină diplomă de absolvire studii superioare;
 • să deţină sau să fi deţinut calitatea de comandant de echipaj şi/sau pilot instructor;
 • să deţină o experienţă de zbor de minimum 10 ani și să dețină experiență de minim 5 ani în domeniul operațiunilor aeriene civile;
 • să dețină sau să fi deținut calificarea de pilot – elicopter;
 • să dețină sau să fi deținut calificarea de instructor simulator de zbor;
 • cunoașterea limbii engleze – nivel avansat;
 • cunoștințe operare PC – nivel avansat, cel puțin pachetul Microsoft Office. 

INSPECTOR AERONAUTIC - inginer motoare = 1 post

 • să deţină diplomă de absolvire a Facultăţii de Inginerie Aerospaţială sau echivalent;
 • să deţină o experienţă în exploatare în domeniul aviaţiei de minimum 10 ani;
 • cunoașterea limbii engleze – nivel avansat;
 • cunoștințe operare PC – nivel avansat, cel puțin pachetul Microsoft Office. 

INSPECTOR AERONAUTIC - inginer decodificare și analiză date înregistratoare de zbor = 1 post

 • să deţină diplomă de absolvire a Facultăţii de Inginerie Aerospaţială sau echivalent specialitatea Instalaţii şi echipamente de bord sau să deţină diplomă de absolvire a Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei cu minimum 8 ani experienţă în domeniul aviaţiei;
 • să deţină o experienţă în exploatare în domeniul aviaţiei de minimum 3 ani;
 • cunoașterea limbii engleze – nivel avansat;
 • cunoștințe operare PC – nivel avansat, cel puțin pachetul Microsoft Office. 

I. BIBLIOGRAFIE

1. Bibliografie generală pentru toate posturile:

 • Codul Aerian al României, consolidat cu Legea nr. 399/2005, Ordonanța Guvernului nr 19/2011, Legea nr. 187/2012 și Legea nr 98/2014 (ultimul amendament în 11 iulie 2014);
 • Anexa 13 la Convenția de la Chicago privind Aviația Civilă Internațională;
 • Legea nr. 55/2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile;
 • Hotărârea nr. 1013/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile;
 • Ordonanța nr. 26/2009 privind înființarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile;
 • Ordonanța nr. 51/1999 privind investigația tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă;
 • Reglementare aeronautică civilă română privind investigația tehnică a accidentelor și incidentelor de aviație civilă RACR-IAC, ediția 01/2008 din 28.11.2008;
 • Reglementare aeronautică civilă română privind raportarea evenimentelor de aviație civilă RACR-REAC din 20.07.2016;
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1018 al Comisiei din 29 iunie 2015 de stabilire a unei liste de clasificare a evenimentelor de aviaţie civilă care trebuie raportate în mod obligatoriu în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului;
 • Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE;
 • Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr. 1321/2007 și (CE) nr. 1330/2007 ale Comisiei;

2. Bibliografie de specialitate:

a) Pentru specialitatea inspector aeronautic - pilot:

 • Helicopter Flying Handbook (FAA-H-8083-21A);
 • Airplane Flying Handbook (FAA-H-8083-3B).

b) Pentru specialitatea inspector aeronautic – inginer:

 • Aviation Maintenance Technician Handbook–General (FAA-H-8083-30A);
 • Aviation Maintenance Technician Handbook–Powerplant (FAA-H-8083-32).

c) Pentru specialitatea inspector aeronautic – decodificare și analiză date înregistratoare de zbor:

 • Aviation Maintenance Technician Handbook–General (FAA-H-8083-30A);
 • Advanced Avionics Handbook (FAA-H-8083-6).

II. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:

 • Probă scrisă - test grilă - cunoștințe de specialitate și legislație în domeniu: 100 puncte;
 • Interviu: 100 puncte.

Punctajul minim de admitere: 50 puncte.

III. ATRIBUȚII PRINCIPALE:

 • Asigură desfășurarea activităților de investigație în calitate de specialist, folosind cunoștințele de specialitate pentru a determina faptele, cauzele și împrejurările care au dus la producerea evenimentelor de aviație în vederea emiterii de recomandări pentru siguranța zborului;
 • Participă la investigațiile privind siguranța aviației civile, în conformitate cu cerințele internaționale și naționale, respectiv Anexa 13 ICAO, Regulamentul (UE) nr. 996/2010, RACR-IAC, procedurile interne ale CIAS;
 • Reprezintă CIAS în activitățile de investigație desfășurate în străinătate în conformitate cu prevederile Anexei 13 ICAO;
 • Reprezintă CIAS, MT sau România în străinătate în conformitate cu mandatul acordat de conducerea instituțiilor menționate.

Constituie avantaj pentru toate categoriile de personal:

 • experiență de lucru cu cerințele din:
  • - Anexa 13 ICAO – Investigarea accidentelor de aviație civilă;
  • - Regulamentul UE nr. 996/2010 al Parlamentului și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE;
 • capacitate de analiză şi sinteză, disponibilitate la sarcini și dorință de perfecționare;
 • abilităţi de comunicare şi lucru în echipă;
 • disponibilitate pentru efectuarea activităţilor pe teren.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

 • 16.07-27.07.2018 - depunere dosare înscriere concurs (ora 12.00);
 • 30.07.2018 - selecţie dosare;
 • 31.07.2018 - afișare rezultat selecție dosare (ora 12.00);
 • 01.08.2018 - depunere contestaţii selecţie dosare (ora 12.00);
 • 02.08.2018 - soluţionare contestaţii selecţie dosare şi afişare (ora 12.00);
 • 14.08.2018 - probă scrisă – ora 10.00;
 • 16.08.2018 - afişare rezultate proba scrisă (ora 12.00);
 • 17.08.2018 - depunere contestatii probă scrisă (ora 12.00);
 • 20.08.2018 - soluţionare contestaţii probă scrisă şi afişare (ora 12.00);
 • 21.08.2018 - interviu începând cu ora 10.00;
 • 22.08.2018 - afişare rezultate interviu (ora 12.00);
 • 23.08.2018 - depunere contestaţii interviu (ora 12.00);
 • 24.08.2018 - soluţionare contestaţii interviu şi afişare;
 • 27.08.2018 - afișare rezultate finale.

Informaţii privind înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor

 • Candidaţii trebuie să îndeplinescă condiţiile minime de vechime în specialitate necesare exercitării funcţiei;
 • În termen de 10 zile de la publicarea anunţului, respectiv până în data de 27.07.2018, ora 12.00, candidaţii depun dosarul de concurs care va conţine obligatoriu:
 1. Formularul de înscriere -se pune la dispoziţie de către Compartimentul Resurse Umane al CIAS;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia diplomei de studii şi a altor acte care atestă efectuarea specializării;
 4. Copii licenţe care atestă specializarea pentru postul solicitat;
 5. Copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, vechimea în specialitate necesare ocupării funcţiei;
 6. Curriculum Vitae;
 7. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 8. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie sau de către unităţi sanitare abilitate şi care să conţină în clar, data, numele emitentului şi calitatea acestuia – în format standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 • Actele prevăzute lit. b.-e. vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea;
 • În cazul documentului prevăzut la lit. g. candidatul care a depus declarație pe propria răspundere are obligația se depună originalul cazierului judiciar până la data desfășurării primei probe din concurs.

REZULTAT SELECȚIE DOSARE - publicat la data de 31.07.2018

REZULTAT PROBĂ SCRISĂ - publicat la data de 14.08.2018

REZULTAT INTERVIU - publicat la data de 21.08.2018

REZULTATE FINALE - pulicate la data de 22.08.2018

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.