• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

Regulament de organizare și funcționare

Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1013 din 6 octombrie 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile:

ART. 1

(1) Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, denumit în continuare CIAS, este organism tehnic permanent specializat, aflat în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, care se organizează și funcționează ca instituție publică finanțată integral din venituri proprii, potrivit prevederilor legale și Regulamentului de organizare și funcționare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Patrimoniul CIAS se constituie prin preluarea în administrare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a bunurilor aflate în utilizarea Serviciului investigații transport aerian din cadrul Direcției generale de control, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

ART. 2

Structura organizatorică a CIAS se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, la propunerea consiliului de conducere, prevăzut la art. 3.

ART. 3

(1) Conducerea CIAS este asigurată de către un consiliu de conducere compus din 5 persoane.

(2) Președintele consiliului de conducere este directorul general al CIAS.

(3) Atribuțiile membrilor consiliului de conducere și ale directorului general se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a CIAS.

ART. 4

Personalul de conducere din cadrul CIAS este numit de către consiliul de conducere la propunerea directorului general al CIAS.

ART. 5

(1) Veniturile proprii ale CIAS se constituie după cum urmează:

a) din transferul sumei de 0,275 euro/pasager îmbarcat pe aeroporturile din România din tariful pentru supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor;

b) surse atrase;

c) donații.

(2) În cazul catastrofelor aeriene, Guvernul alocă CIAS sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pentru investigații tehnice ale evenimentului.

(3) Valoarea tarifului prevăzut la alin. (1) lit. a) și procedura de colectare și distribuire a acestuia se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

ART. 6

Salarizarea personalului CIAS se face potrivit reglementărilor în vigoare.

ART. 7

CIAS poate desfășura și alte activități privind valorificarea unor produse din activități proprii și conexe, chirii, prestații editoriale, studii, proiecte, lucrări, alte prestări de servicii, exploatări ale unor bunuri pe care le are în administrare, pe bază de tarife stabilite în condițiile legii.

ANEXĂ

Regulament de organizare și funcționare a Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

CAP. I

Dispoziții generale

ART. 1

Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, denumit în continuare CIAS, înființat potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, este organizat și funcționează în conformitate cu legislația națională aplicabilă și prezentul regulament.

ART. 2

CIAS asigură la nivel național și internațional investigarea accidentelor și/sau incidentelor din aviația civilă română care au avut loc pe teritoriul României sau în care au fost implicate aeronave înmatriculate în România ori aparțin operatorilor înregistrați în România.

ART. 3

(1) În realizarea scopului său, CIAS colaborează cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, precum și cu alte ministere, alte autorități ale administrației publice centrale și locale, organisme private și, după caz, poate contracta, în condițiile legii, serviciile unor experți sau ale unor organisme române ori străine specializate.

(2) CIAS cooperează cu instituții similare din alte țări pe baza tratatelor internaționale la care România este parte, a protocoalelor încheiate pe bază de reciprocitate, precum și cu instituțiile din cadrul Uniunii Europene.

CAP. II

Structura organizatorică

ART. 4

În cadrul CIAS funcționează compartimente specializate, care sunt organizate și structurate în funcție de următoarele criterii:

a) rolul și responsabilitățile CIAS prevăzute de lege;

b) volumul, complexitatea și specificul activităților de investigație tehnică aflate într-un proces evolutiv continuu;

c) frecvența și amploarea situațiilor care necesită intervenția CIAS;

d) caracterul operativ, tehnic și administrativ al activităților desfășurate;

e) nivelul de pregătire necesar și nevoile de specializare/perfecționare ale personalului.

ART. 5

Atribuțiile structurilor și compartimentelor specializate ale CIAS se stabilesc prin regulamentul intern, aprobat prin hotărâre a consiliului de conducere.

CAP. III

Atribuțiile CIAS

ART. 6

În scopul îndeplinirii responsabilităților ce îi revin, prevăzute la art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, și în afară de atribuțiile prevăzute la art. 7 din același act normativ, CIAS îndeplinește următoarele atribuții:

a) asigură exercitarea activităților de investigație tehnică la nivel național și internațional în domeniul aviației civile, în scopul creșterii și menținerii siguranței aeriene la un nivel ridicat;

b) asigură creșterea și menținerea unui coeficient ridicat de siguranță prin emiterea de recomandări pentru siguranța zborului;

c) urmărește modul de implementare a recomandărilor de siguranță a zborului;

d) transpune la nivel național reglementările europene și internaționale privind investigația tehnică a evenimentelor de aviație civilă;

e) asigură organizarea și administrarea bazei de date statistice referitoare la evenimentele de aviație de pe teritoriul României și participă la schimbul de date specifice cu organizații internaționale de aviație civilă;

f) elaborează strategia de comunicare internă și externă privind activitățile specifice CIAS;

g) organizează și realizează comunicarea permanentă cu publicul;

h) utilizează instrumente și metodologii specifice comunicării prin internet în vederea facilitării schimbului de informații;

i) asigură pentru domeniul său de competență difuzarea și publicarea materialelor informative și a rapoartelor finale de investigație tehnică;

j) desfășoară orice alte activități care contribuie la promovarea imaginii instituției;

k) stabilește strategia de formare continuă în vederea perfecționării sau specializării personalului propriu și elaborează planul de măsuri pentru dezvoltarea carierei profesionale a acestuia;

l) stabilește cadrul tehnic și logistic pentru formarea continuă a personalului;

m) coordonează și controlează activitatea de instruire și perfecționare a personalului propriu;

n) cooperează cu instituții de formare profesională din țară și din străinătate în vederea creșterii calității actului de investigație tehnică;

o) reprezintă Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în relația cu organismele interne și internaționale similare și conexe pentru domeniul său de activitate;

p) asigură apărarea și reprezentarea intereselor proprii la instanțele judecătorești competente, potrivit legii;

q) reprezintă și, după caz, își apară interesele patrimoniale în relațiile cu terții;

r) administrează fondurile pe care le are la dispoziție, precum și bunurile din domeniul public sau privat al statului aflate în administrare și/sau în folosință;

s) elaborează proiectul anual de buget, pe care îl supune aprobării ministrului transportului și infrastructurii, și asigură exercițiul financiar-contabil al instituției, în condițiile legii;

t) achiziționează sau închiriază, în condițiile legii, bunuri mobile ori imobile necesare desfășurării activității proprii.

CAP. IV

Personalul CIAS

ART. 7

(1) Personalul CIAS este constituit din:

a) inspectori CIAS, personal de specialitate angajat cu contract individual de muncă, în condițiile legii, care are calitatea de investigator accidente de aviație;

b) personal angajat cu contract individual de muncă, în condițiile legii, pentru celelalte compartimente necesare desfășurării activității instituției.

(2) Condițiile specifice de ocupare a posturilor de inspector CIAS sunt următoarele:

a) pentru inspectorul CIAS operațional:

- să dețină diplomă de absolvire specialitatea personal navigant pilot;

- să dețină diplomă de absolvire studii superioare;

- să dețină o experiență de zbor de minimum 10 ani;

- să dețină sau să fi deținut calitatea de comandant de echipaj și/sau pilot instructor;

b) pentru inspectorul CIAS inginer:

- să dețină diplomă de absolvire a Facultății de Inginerie Aerospațială sau echivalent;

- să dețină o experiență în exploatare în domeniul aviației de minimum 10 ani;

c) pentru inspectorul CIAS decodificare și analiză date înregistratoare de zbor:

- să dețină diplomă de absolvire a Facultății de Inginerie Aerospațială sau echivalent specialitatea Instalații și echipamente de bord sau să dețină diplomă de absolvire a Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației cu minimum 8 ani experiență în domeniul aviației.

ART. 8

Salarizarea personalului CIAS se stabilește potrivit reglementărilor în vigoare.

ART. 9

(1) Personalul CIAS este supus prevederilor regulamentului intern și celorlalte prevederi legale în domeniu.

(2) Angajarea personalului pe funcții de execuție se face prin concurs.

(3) Personalul CIAS este angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

(4) Atribuțiile și responsabilitățile individuale ale personalului CIAS se stabilesc prin fișa postului, care se aprobă de către directorul general. Fișa postului este anexă la contractul individual de muncă și se semnează de salariat și de șeful ierarhic al acestuia.

(5) Personalul CIAS nu se încadrează în categoria funcționarilor publici.

ART. 10

(1) Inspectorii CIAS sunt învestiți cu exercițiul autorității publice în exercitarea atribuțiilor ce le revin, beneficiind de protecție potrivit legii.

(2) Inspectorii CIAS sunt independenți în derularea activității de investigație tehnică a evenimentelor de aviație civilă față de orice structură juridică, autoritate de reglementare sau de siguranță aeriană, administrator de infrastructură de transport aerian, față de operatori aerieni și față de orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu domeniul de activitate al CIAS.

(3) Inspectorii CIAS vor utiliza legitimația și insigna cu sigla specifică CIAS numai pe timpul și în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, în limitele și potrivit competențelor stabilite prin lege și prezentul regulament.

(4) Sigla, modelul legitimației și insigna de inspector CIAS se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

(5) Inspectorii CIAS se pot constitui sau pot face parte din organizații profesionale și sindicale, cu respectarea dispozițiilor legale.

CAPITOLUL V

Organele de conducere

ART. 11

(1) Conducerea CIAS este asigurată de către un consiliu de conducere, compus din 5 persoane, al cărui președinte este directorul general.

(2) Directorul general al CIAS este numit și revocat prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

(3) Directorul general al CIAS trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) experiență în funcție de conducere în domeniul aviației civile de minimum 3 ani;

b) studii superioare de aviație sau studii superioare cumulate cu deținerea unei licențe de personal aeronautic pentru o perioadă de minimum 5 ani.

(4) Directorul CIAS este independent în luarea deciziilor cu privire la investigația tehnică a evenimentelor de aviație civilă față de orice structură juridică, autoritate de reglementare sau de siguranță aeriană, administrator de infrastructură de transport aerian, operator aerian, precum și față de orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu sarcinile încredințate și nu solicită și nu primește instrucțiuni de la nicio autoritate, instituție sau entitate națională.

(5) Membrii consiliului de conducere se numesc și sunt revocați prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

(6) Mandatul membrilor consiliului de conducere este de 4 ani și poate fi prelungit prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii din 4 în 4 ani.

(7) Directorul și membrii consiliului de conducere trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să nu dețină acțiuni sau părți sociale, direct ori indirect, la administratorii de infrastructură de transport aerian, la autorități de reglementare sau de siguranță aeriană, la operatori aerieni și la orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu domeniul de activitate al CIAS;

b) să nu facă parte din consiliul de administrație și/sau adunarea generală a acționarilor ale entităților prevăzute la lit. a);

c) să nu desfășoare activități remunerate pentru oricare dintre entitățile prevăzute la lit. a).

(8) Directorul și membrii consiliului de conducere care, în momentul numirii sau pe parcursul mandatului, se află în una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (7) au la dispoziție un termen de cel mult 3 luni pentru ieșirea din starea de incompatibilitate.

(9) Mandatul președintelui și al membrilor consiliului de conducere încetează în următoarele situații:

a) dacă nu este îndeplinită oricare dintre condițiile prevăzute la alin. (7);

b) în situația imposibilității de a-și îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive dintr-un interval de 140 de zile;

c) în caz de condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea;

d) prin demisie;

e) prin deces;

f) la expirarea sa;

g) în caz de nerespectare a termenului de 3 luni pentru ieșirea din starea de incompatibilitate prevăzut la alin. (8);

h) prin revocare de către ministrul transporturilor și infrastructurii pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, și ale Ordonanței Guvernului nr. 51/1999 privind investigația tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 794/2001.

(10) Ordinul de revocare din funcție a membrilor consiliului de conducere poate fi atacat la instanțele de contencios administrativ sau la instanțele competente de drept comun, potrivit legii.

(11) Salarizarea directorului general, precum și indemnizațiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc, în condițiile legii, prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

ART. 12

Consiliul de conducere își desfășoară activitatea în ședințe ordinare, extraordinare și în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare.

ART. 13

(1) Consiliul de conducere îndeplinește, în conformitate cu legislația în vigoare, următoarele atribuții principale:

a) aprobă regulamentul propriu de organizare și funcționare;

b) aprobă regulamentul intern al CIAS;

c) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor și Infrastructurii structura organizatorică a CIAS, precum și modificările la aceasta;

d) aprobă statul de funcții;

e) aprobă strategia de dezvoltare și de modernizare a CIAS;

f) numește și revocă personalul cu funcții de conducere, la propunerea directorului general al CIAS;

g) aprobă colaborarea cu specialiști din țară și din străinătate și stabilește condițiile de încheiere a contractului cu aceștia;

h) avizează bugetul de venituri și cheltuieli, în vederea supunerii spre aprobare potrivit legii;

i) avizează programele de investiții, stabilește sursele proprii de finanțare, aprobă contractarea de credite bancare, precum și constituirea de alte sume pentru finanțarea investițiilor și prezintă spre aprobare Ministerului Transporturilor și Infrastructurii investițiile ce urmează a se realiza de către CIAS;

j) aprobă modalitățile de finanțare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite și/sau împrumuturi contractate ori garantate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, pe care le poate derula în condițiile legii;

k) aprobă contractele încheiate de CIAS;

l) aprobă situațiile financiare periodice ale CIAS privind activitatea desfășurată și stabilește măsuri pentru continuarea activității în condiții de echilibrare a bugetului;

m) analizează periodic derularea exercițiului bugetar și eficiența cheltuielilor;

n) aprobă rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul CIAS;

o) aprobă închirierea de clădiri, spații, terenuri și de alte bunuri aflate în proprietatea CIAS;

p) stabilește și supune spre aprobare Ministerului Transporturilor și Infrastructurii închirierea bunurilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea CIAS, în conformitate cu reglementările în vigoare;

q) aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea, în condițiile legii, a bunurilor din patrimoniul CIAS;

r) aprobă participarea CIAS ca partener în cadrul unor proiecte internaționale, în cooperare cu instituții similare din alte țări, în special din Uniunea Europeană, ca parte a programului de integrare europeană;

s) aprobă propunerile de premiere anuale și trimestriale pentru persoanele din conducerea CIAS;

t) avizează raportul anual de activitate, întocmit de conducerea executivă a CIAS, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

(2) Consiliul de conducere exercită orice atribuții care îi revin din prevederile legale, din regulamentul de organizare și funcționare și din dispozițiile Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

ART. 14

(1) Consiliul de conducere se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(2) Hotărârile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia. Votul este deschis, egal și direct.

(3) Consiliul de conducere este asistat de un secretar, numit dintre angajații CIAS de către președintele consiliului de conducere.

ART. 15

Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de conducere poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare, urmând ca activitatea acestora să fie remunerată în condițiile legii.

ART. 16

(1) Directorul general al CIAS îndeplinește, în conformitate cu legislația în vigoare, următoarele atribuții principale:

a) conduce activitatea CIAS, având calitatea de ordonator terțiar de credite în condițiile prevăzute de lege;

b) organizează, coordonează și îndrumă activitatea CIAS, exercitând toate prerogativele stabilite de lege;

c) avizează strategia activității de investigație tehnică, precum și toate procedurile operaționale, instrucțiunile și ghidurile specifice activității CIAS;

d) emite decizii de investigație pentru realizarea activităților de investigație tehnică;

e) aprobă componența și repartizarea echipelor de inspectori CIAS care realizează investigații tehnice;

f) coordonează elaborarea proiectelor și programelor internaționale în domeniul CIAS;

g) aprobă planul anual de audit intern;

h) angajează și concediază personalul CIAS, potrivit prevederilor legale în materie;

i) aprobă promovarea și sancționarea personalului CIAS, cu respectarea prevederilor legale;

j) propune spre aprobare consiliului de conducere numirea și revocarea personalului de conducere din cadrul CIAS;

k) coordonează activitatea de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului CIAS la sfârșitul fiecărui an de activitate;

l) aprobă și coordonează implementarea planului anual de formare profesională și perfecționare a personalului propriu;

m) aprobă deplasarea în țară și în străinătate a personalului CIAS pentru participare la sesiuni, seminare, conferințe, școlarizare, expoziții din domeniul specific de activitate, precum și pentru organizarea și susținerea de cursuri;

n) elaborează propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ din domeniul CIAS și le înaintează Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru promovare, precum și altor autorități ale administrației publice centrale spre informare;

o) reprezintă CIAS în raporturile cu autoritățile administrației publice, cu alte persoane juridice și fizice publice sau private, cu organismele internaționale în domeniu, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere și ale celor conferite de legislația în vigoare;

p) reprezintă CIAS în relațiile cu mass-media și cu societatea civilă;

q) reprezintă CIAS în relațiile cu terții și semnează actele ce îl angajează față de aceștia;

r) exercită orice atribuții care îi revin din regulamentul de organizare și funcționare, din hotărârile consiliului de conducere, precum și din prevederile legale.

(2) Pentru exercitarea atribuțiilor ce îi revin, directorul general emite decizii obligatorii pentru personalul CIAS.

(3) Pentru îndeplinirea funcțiilor specifice ale CIAS, directorul general emite decizii de investigație tehnică, metodologii si instrucțiuni.

(4) Atribuțiile directorului general pot fi delegate, prin decizia acestuia, persoanelor cu funcție de conducere din compartimentele de specialitate ale CIAS.

CAP. VI

Procedurile privind activitatea de investigație tehnică

ART. 17

(1) Activitatea de investigație tehnică se desfășoară potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, și ale Ordonanței Guvernului nr. 51/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 794/2001.

(2) În activitatea CIAS, precum și la redactarea unei notificări privind producerea unui eveniment de aviație și a rapoartelor de investigație tehnică preliminare și finale, se utilizează limba română și, în funcție de situație, limba engleză.

ART. 18

(1) Activitatea de investigație tehnică se desfășoară numai în baza unei dispoziții de investigație tehnică scrisă, aprobată de directorul general, al cărei model se aprobă prin dispoziție a acestuia.

(2) În situația în care CIAS efectuează investigația tehnică a unui eveniment de aviație civilă, președintele comisiei de investigație tehnică va fi numit doar din rândul inspectorilor CIAS.

(3) Pentru realizarea investigației tehnice stabilite prin ordin de investigație, inspectorii CIAS acționează în comisii de minimum două persoane. În cadrul acestor comisii de investigație tehnică pot fi cooptați specialiști din cadrul altor instituții.

(4) Pentru îndeplinirea obiectivelor, CIAS poate încheia contracte cu parteneri, colaboratori externi din țară și din străinătate specialiști în domeniu, în calitate de experți, remunerați în condițiile legii.

(5) Pe tot parcursul desfășurării activității de investigație tehnică, inspectorii CIAS trebuie să aibă asupra lor legitimația de serviciu, precum și copia deciziei de investigație tehnică, prevăzută la art. 16. alin. (3).

(6) Inspectorii CIAS desfășoară activitatea de investigație tehnică, după caz, pe tot teritoriul țării și/sau în străinătate, în condițiile legii.

ART. 19

Metodologia și procedurile interne de investigație tehnică detaliate în funcție de specificul evenimentelor de aviație civilă, precum și instrucțiunile și ghidurile metodologice se aprobă prin decizie a directorului general CIAS.

CAP. VII

Bugetul de venituri și cheltuieli

ART. 20

(1) CIAS întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli.

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli se avizează de consiliul de conducere al CIAS și se aprobă în condițiile legii.

(3) CIAS propune consiliului de conducere modalitățile de finanțare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite și/sau împrumuturi contractate sau garantate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, în lei și în valută, rambursabile din veniturile proprii prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat potrivit legii.

ART. 21

Soldurile anuale rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al CIAS rămân la dispoziția acestuia și se folosesc în anul următor cu aceeași destinație, în conformitate cu legislația în vigoare.

ART. 22

CIAS poate realiza și poate dispune de venituri și de cheltuieli în lei și în valută, în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare.

ART. 23

(1) Finanțarea cheltuielilor necesare funcționării CIAS, precum și a celor generate de investigația tehnică a accidentelor și incidentelor de aviație civilă se asigură din venituri proprii.

(2) Sursele proprii CIAS se constituie potrivit legii.

(3) În cazul catastrofelor aeriene Guvernul alocă CIAS sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin bugetul Ministerului Transportului și Infrastructurii, pentru investigații tehnice ale evenimentului.

ART. 24

(1) Patrimoniul CIAS se constituie prin preluarea în administrare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a bunurilor aflate în utilizarea Serviciului investigații transport aerian din cadrul Direcției generale de control, la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2) Bunurile preluate potrivit alin. (1) sunt bunuri proprietate privată a statului, date în administrare CIAS în condițiile legii.

(3) Patrimoniul ce urmează a fi preluat de CIAS este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(4) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(5) Valoarea patrimoniului aflat în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii se diminuează cu valoarea bunurilor preluate de CIAS.

CAP. VIII

Dispoziții finale

ART. 25

CIAS poate să încheie contracte sau convenții cu alte organisme similare și cu operatori economici din țară și din străinătate, în vederea colaborării și cooperării pe plan național sau internațional în domeniul său de activitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ART. 26

Pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice de serviciu, CIAS folosește mijloace de transport, aparatură tehnică adecvată și alte mijloace de lucru necesare, în condițiile legii.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.